Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služby webhosting .host2u.sk

I. DEFINÍCIA POJMOV

 1. Počítačová sieť – komunikačná infraštruktúra spájajúca počítačové systémy, ktorá umožňuje výmenu údajov medzi uzlami (počítačmi) tejto siete;
 2. Internet – globálna celosvetová počítačová sieť;
 3. Dátové služby – služby poskytované počítačovými systémami iným systémom prostredníctvom počítačovej siete;
 4. Internetové služby – dátové služby bežne používané v sieti Internet, poskytované hlavne prostredníctvom štandardných internetových protokolov TCP/IP a UDP/IP (napr. SMTP, POP3, FTP, HTTP);
 5. Server – počítač pripojený do počítačovej siete, ktorý je určený primárne na poskytovanie dátových služieb iným počítačom v sieti;
 6. Klientský počítač – počítač pripojený do počítačovej siete, ktorý je primárne používaný používateľom na prácu v počítačovej sieti;
 7. Webhosting – poskytovanie internetových služieb v rôznom rozsahu a konfigurácii;
 8. Správca TLD – správca domény najvyššej úrovne, ktorý zabezpečuje registráciu príslušných domén II. úrovne (napr. SK-NIC zabezpečuje registráciu domén II. úrovne pod TLD doménou .sk).

II. POSKYTOVATEĽ

 1. Poskytovateľom služby je spoločnosť Global IT, spol. s r. o. so sídlom Kláštorská 90, 949 01 Nitra, IČO: 36 522 139, DIČ: 2020147459, IČ DPH: SK2020147459, číslo účtu: 2626291929/1100, e-mail: info@host2u.sk

III. PREDMET

 1. Poskytovateľ zaistí nepretržitú prevádzku serverov pripojených do siete Internet, na ktorých bude pre zákazníka prevádzkovať vybrané Internetové služby (ďalej len „služby“) a to v rozsahu objednanom na základe objednávky podľa článku III. Zákazník sa k tomu zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť.
 2. Ak nebolo písomne dohodnuté inak, všetky vzťahy medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadia týmito obchodnými podmienkami poskytovania služby (ďalej len “podmienkami”) ako aj právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 3. Poskytovateľ používa pre poskytovanie predmetných služieb obchodný názov „webhosting .host2u.sk“.

III. OBJEDNÁVKA A ZRIADENIE SLUŽBY

 1. Služby si zákazník u poskytovateľa objedná vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na Internete na adrese http://host2u.sk/.
 2. Objednávku môže zákazník zaslať aj inou formou (emailom, bežnou poštou) pokiaľ uvedie všetky požadované náležitosti objednávky.
 3. Objednávka je neplatná ak je vyplnená neúplne, nesprávne alebo nepravdivo. Neplatnú objednávku nebude poskytovateľ vybavovať. Poskytovateľ si vyhradzuje právo posúdiť, či je objednávka platná.
 4. Povinné položky objednávkového formulára sú na stránke objednávky vyznačené. Pri vyplňovaní objednávky musí zákazník vyznačiť, že sa s týmito podmienkami oboznámil, že s nimi súhlasí a že sa zaväzuje dodržiavať povinnosti z nich plynúce, inak je objednávka neplatná.
 5. Po obdržaní platnej objednávky zriadi poskytovateľ na svojich serveroch objednané služby a zašle zákazníkovi Konfiguračný protokol (ďalej len “KP”). Na KP budú uvedené všetky potrebné informácie nutné k používaniu zriadených služieb (názvy používateľských účtov, príslušné heslá, URL adresy pre nastavenia služieb a pod.).

IV. PLATBA

 1. Cena za služby bude zákazníkom uhradená vopred na zvolené predplatné obdobie. Predplatným obdobím sa rozumie časové obdobie, na ktoré vopred a pravidelne účtuje poskytovateľ poplatok za služby zákazníkovi. Predplatné obdobie môže byť 3, 6 alebo 12-mesačné. Iné predplatné obdobie je možné len po individuálnej dohode zmluvných strán.
 2. Poskytovateľ na začiatku každého ďalšieho predplatného obdobia vystaví a zašle zákazníkovi zálohovú (proforma) faktúru elektronickou poštou na zákazníkovú kontaktnú e-mailovú adresu. Splatnosť zálohovej faktúry bude 10 dní. Zálohová faktúra sa považuje za riadne odoslanú, ak ju poskytovateľ odošle elektronickou poštou na adresu zákazníka a takáto správa sa nevráti ako nedoručiteľná.
 3. Zákazník sa zaväzuje uhradiť plnú výšku poplatku účtovaného na zálohovej faktúre a to v rámci doby splatnosti. Poplatok sa považuje za uhradený vtedy, keď bude v plnej výške pripísaný na bankový účet poskytovateľa.
 4. Po uhradení zálohovej faktúry je poskytovateľ povinný do 15 dní vystaviť riadnu faktúru (daňový doklad), ktorú zašle bežnou poštou zákazníkovi.
 5. Poskytovateľ je platcom DPH. DPH bude vymeraná na daňovom doklade a to vo výške, ktorú pre príslušné služby určujú príslušné platné zákony Slovenskej republiky.

V. CENA A ZĽAVY

 1. Zákazník sa zaväzuje za služby poskytovateľovi zaplatiť cenu, ktorá je uvedená v platnom cenníku na stránke http://host2u.sk/. Nový cenník poskytovateľ zverejní najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti.
 2. Poskytovateľ nemôže zmeniť cenu služby na obdobie na ktoré bola už vystavená faktúra.
 3. Pre rôzne predplatné obdobia môže byť cena služby toho istého rozsahu rozdielna.
 4. Poskytovateľ môže zákazníkovi službu poskytnúť na skúšobné obdobie zdarma. Nárok ako aj dĺžku skúšobného obdobia určuje poskytovateľ.
 5. Poskytovateľ môže poskytnúť zákazníkovi zľavu. Akákoľvek zľava bude zákazníkovi poskytnutá len ako zľava z poplatku na ďalšie predplatné obdobie.
 6. V prípade, že vinou poskytovateľa bude služba kompletne nefunkčná v jednom dni viac ako 5 hodín, bude pri ďalšom účtovaní zákazníkovi poskytnutá zľava z výpadku služby vo výške jednej tridsatiny z mesačného poplatku za každý takýto deň.
 7. Pokiaľ bude služba kompletne nefunkčná v jednom kalendárnom mesiaci dlhšie ako 5 kalendárnych dní, bude pri ďalšom účtovaní zákazníkovi poskytnutá zľava z výpadku služby vo výške mesačného poplatku za každý takýto mesiac.
 8. Zľavu z výpadku služby si môže zákazník uplatniť najneskôr sedem dní odo dňa odstránenia výpadku. Po tomto termíne nebude reklamácia uznaná. Reklamáciu na zľavu z výpadku služby nie je možné uplatniť na plánovanú odstávku servera vykonanú podľa článku XI. bodu 2 písmena e).
 9. Akékoľvek zľavy budú poskytované len v prípade, že má zákazník voči poskytovateľovi včas a riadne uhradené všetky svoje záväzky a zákazník nie je vo výpovednej lehote.

VI. DOMÉNOVÉ MENO

 1. Na základe objednávky zabezpečí poskytovateľ pre zákazníka registráciu domény druhej úrovne. Po obdržaní platby za registračný poplatok za doménu od zákazníka podľa platného cenníka uskutoční poskytovateľ úhradu registračného poplatku príslušnému správcovi TLD.
 2. Ak nie je dohodnuté inak, držiteľom domény sa stáva zákazník. Doménové meno je pre zákazníka prenajímané od príslušného správcu TLD.
 3. Registrácia domény sa riadi podmienkami registrácie príslušného správcu TLD.

VII. ZMENA ROZSAHU SLUŽBY

 1. O zmenu rozsahu služby môže zákazník požiadať dodatočnou objednávkou.
 2. Pri rozšírení služby sa cena primerane zvýši. Cena za rozšírenie služby do začiatku ďalšieho predplatného obdobia sa vyúčtuje buď zvlášť alebo spätne pri účtovaní poplatku na ďalšie predplatné obdobie.
 3. Pri zúžení rozsahu služby sa cena primerane zníži, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie príslušnej čiastky z už vyúčtovanej sumy do začiatku ďalšieho predplatného obdobia.

VIII. DÁTA ZÁKAZNÍKA

 1. Dáta zákazníka (dáta v databáze, HTML súbory, programy, iné súbory v adresároch zákazníka a pod.) nebudú poskytované tretím osobám a budú archivované len za účelom zálohovania a to len na dobu nevyhnutnú na účely zálohovania.
 2. Za obsah dát zákazníka ručí v plnom rozsahu zákazník.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník sa o sebe zaväzuje uvádzať pravdivé údaje. Pri zmene údajov je zákazník povinný bez zbytočného odkladu tieto zmeny ohlásiť poskytovateľovi a to najmä zánik subjektu, zmenu sídla alebo zmenu kontaktných údajov.
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi zákazníka v súlade s príslušnými zákonmi platnými v Slovenskej republike.

X. ZÁRUKY A ROZSAH RUČENIA

 1. Poskytovateľ v žiadnom prípade neručí za výpadky spôsobené vyššou mocou (napr. dodávateľmi pripojenia) alebo inými okolnosťami, ktorých ovplyvnenie nebolo v moci poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ neručí zákazníkovi (ani tretím osobám) za žiadne finančné, materiálne alebo iné straty, spôsobené nefunkčnosťou serverov poskytovateľa, poškodením alebo stratou dát.
 3. Za škody spôsobené zákazníkom ručí výlučne, v plnom rozsahu a v plnej výške zákazník.

XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
   1. a) oznámiť zákazníkovi zverejnenie nových podmienok, nového cenníka alebo akékoľvek zmeny týkajúce sa spôsobu platby za služby zverejnením na adrese http://host2u.sk/ alebo emailom;
   b) odstrániť nedostatky poskytovania služby v najskoršom možnom termíne.
 2. Poskytovateľ je oprávnený:
   1. a) vypovedať poskytovanie služby bez uvedenia dôvodu v 30-dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zákazníkovi, za zvyšok predplatného obdobia sa poskytovateľ zaväzuje zákazníkovi vrátiť príslušnú zvyšnú sumu z už uhradenej splátky;
   1. b) pozastaviť poskytovanie služby v prípade, že zákazník porušuje svoje povinnosti, najmä ak neuhrádza riadne a včas poplatky za služby; znovuzapojenie služby je možné len ak zákazník vyrovná všetky svoje nedoplatky, pričom zákazník je povinný riadne zaplatiť aj za obdobie na ktoré bolo poskytovanie služby takto pozastavené; poskytovateľ môže znovuzapojenie spoplatniť sumou 500,- Sk;
   1. c) zmeniť stránku zákazníka na oznam o nezaplatení poplatku za službu ak zákazník nezaplatí príslušný poplatok ani 15 dní po splatnosti;
   1. d) v prípade hrubého porušenia povinností zo strany zákazníka stanovených v článku XII. bod 1 okamžite ukončiť poskytovanie služby zákazníkovi, pričom zákazník nemá nárok na vrátenie už uhradených splátok;
   e) v prípade potreby vykonať nutnú údržbu servera, spojenú s krátkou odstávkou prevádzky servera; termín a dĺžku odstávky oznámi dodávateľ zákazníkovi zverejnením na adrese http://host2u.sk/ alebo emailom minimálne 48 hodín vopred.

XII. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník sa zaväzuje:
   1. a) neinštalovať na Internet počítačové vírusy akéhokoľvek druhu;
   1. b) neprenikať cez sieť do iných systémov a služieb poskytovaných na Internete, okrem tých, ku ktorým je k tomu oprávnený poskytovateľom tej-ktorej služby;
   1. c) používať službu len v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike;
   1. d) nezneužívať službu akýmkoľvek iným spôsobom ako napr. rozosielaním nevyžiadaných e-mailov (SPAMov), neprimeraným záťažovaním alebo zahlcovaním servera a pod.;
   1. e) neprevádzkovať na serveri poskytovateľa erotické, warez, crack, chat stránky alebo stránky zamerané na nelegálne šírenie softvéru, hudbných alebo filmových nahrávok, stránky ktorých obsah je v rozpore s dobrými mravmi, stránky porušujúce platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo stránky poškodzujúce dobré meno poskytovateľa;
   f) riadne a načas uhrádzať dohodnuté splátky.
 2. Zákazník je oprávnený:
   1. a) vypovedať používanie služby bez uvedenia dôvodu v 30-dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede dodávateľovi, zákazník nemá nárok na vrátenie uhradenej splátky za zvyšok predplatného obdobia.
   b) vypovedať službu v prípade, že nesúhlasí so zverejnenými novými podmienkami resp. s novým cenníkom. V takomto prípade bude zákazníkovi vrátená príslušná suma z už uhradenej splátky za zvyšok predplatného obdobia. Takúto výpoveď musí zákazník doručiť poskytovateľovi ešte pred nadobudnutím platnosti príslušných nových podmienok, resp. nového cenníka.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvný vzťah podľa týchto podmienok vzniká na dobu neurčitú.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto podmienok. Nové podmienky musí poskytovateľ zverejniť na adrese http://host2u.sk/ najneskôr 30 kalendárnych dní pred dňom nadobudnutia ich platnosti.
 3. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, komunikácia ako aj zasielanie žiadostí a správ medzi poskytovateľom a zákazníkom sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom). Správa sa považuje za riadne doručenú, ak sa nevráti odosielateľovi ako nedoručiteľná.
 4. Všetky ostatné vzťahy medzi zákazníkom a poskytovateľom sa riadia podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť od 01.02.2004.